آموزش رایگان مکالمه عربی ایام اربعین

جهت دریافت محتوای آموزشی رایگان مخصوص ایام اربعین از فایل کتاب و فایل های صوتی استفاده کنید.

محتوای آموزش عربی برای مکالمه در ایام اربعین آماده شده است. این محتوای آموزشی برای یادگیری زبان عربی به صورت فشرده تهیه شده است. مکالمه عربی در تاکسی از جمله این فایل های صوتی است. فایل صوتی مربوط آموزش مکالمه عربی در هتل نیز دیگر فایل آماده شده است.

دیگر محتواهای عربی آماده شده در این حوزه نیز، آموزش عربی برای بازار، حرم، مسیر پیاده روی اربعین و بیمارستان است. در کنار فایل های صوتی آموزش مکالمه عربی اربعین، یک فایل مکتوب نیز به صورت پی دی اف تحویل شما خواهد شد.