تقویت مهارت مکالمه به زبان عربی یکی از اهداف آکادمی آموزش زبان عربی محمد کارمی است. آهنگ ها و فیلم های آموزشی در اینجا معرفی می شود.